Πνευματικά δικαιώματα

Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις κείμενες διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Επιτρέπεται στον επισκέπτη/χρήστη, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, η εκτύπωση τμημάτων της Ιστοσελίδας για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης, υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι δεν αφαιρείται ή αλλοιώνεται η αναγραφή της πηγής προέλευσης/ιδιοκτησίας της ιστοσελίδας και ότι πρόκειται για καθ' όλα νόμιμη χρήση.

Η ιστοσελίδα και κάθε πληροφορία, κείμενο, εικόνα, σχέδιο, πρόγραμμα, λογισμικό, οπτικοακουστικό έργο ή φωτογραφία που εμπεριέχεται σε αυτήν («Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας») αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα και ως εκ τούτου προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων ως και της βιομηχανικής ιδιοκτησίας τόσο στην Κύπρο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της L & K LOUKA REFRIGERATION LTD. H αντιγραφή, αναπαραγωγή, αποθήκευση, αναδημοσίευση, διανομή, τροποποίηση ή άλλη χρήση για σκοπό εμπορικό ή μη του περιεχομένου της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων και εν γένει δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στην Ιστοσελίδα, είτε αυτά έχουν παραχωρηθεί από τρίτους στη L & K LOUKA REFRIGERATION LTD για δική της χρήση είτε ανήκουν στην ίδια ή σε μέλος της εταιρείας L & K LOUKA REFRIGERATION LTD.

Σε κάθε φόρτωση του περιεχόμενου ιστοσελίδας θεωρείται ότι παρέχεται στον επισκέπτη δια μέσου αδείας της L & K LOUKA REFRIGERATION LTD, η οποία εξακολουθεί να είναι η κυρία παντός δικαιώματος πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης, η L & KLOUKA REFRIGERATION LTD έχει κάθε δικαίωμα απαγόρευσης και/ή ανάκλησης της αδείας της και/ή τερματισμού της πρόσβασης του χρήστη στην ιστοσελίδα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και άνευ προειδοποίησης, καθώς και σε κάθε περίπτωση χρήσης της ιστοσελίδας για τη διάπραξη ή συνδρομή σε οποιαδήποτε παράνομη/αξιόποινη πράξη, οπότε ο χρήστης οφείλει να καταστρέψει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας που κατέχει και κάθε αντίγραφο αυτού.